Stanovy sdružení

§ 1
Název, sídlo a oblast působnosti
 1. Název sdružení je: "Gemeinsam für Sonne und Freiheit", zkráceně "Sonne+Freiheit", česky: "Společně za slunce a svobodu", zkráceně: "Slunce a svoboda", dále jen Sdružení.
 2. Sídlem Sdružení je Rakousko, A-4251 Sandl. Sdružení působí1 po celém světě, těžiště jeho působnosti se nachází ale v Rakousku a České republice.
 3. Zřízení dceřinných sdružení je možné, vyžaduje však podporu dvoutřetinové většiny valné hromady. Předpokladem je, že
  1. tato dceřinná společnost získá pro Sdružení alespoň jednu akcii firmy WEB (www.windkraft.at), která není zapsána na burze.
  2. účastní se samostatně dalšího projektu v souladu s cíli Sdružení.
  3. pravidelně, nejméně u při příležitosti valné hromady podává zprávu o své činnosti. Předsednictvo může rozhodnout jednohlasně, valná hromada s dvoutřetinovou většinou a přizpůsobit tyto podmínky tak, aby nadále odpovídaly aktuálnímu vývoji. Stejným způsobem může být dceřinnému sdružení také odebrán status.
§ 2
Cíle činnosti Sdružení

Sdružení je nábožensky a politicky nezávislé, jeho činnost není zaměřena na zisk2, hlavním cílem Sdružení je přechod k zásobování energií na bázi obnovitelných zdrojů energie, ukončení provozu jaderných elektráren, především pak jaderné elektrárny Temelín. Sdružení má dále podporovat navazování osobních, kulturních a dalších kontaktů, především mezi obyvateli Rakouska a České republiky, což má přispět k vytváření komunálních partnerství a posílení demokratické struktury Evropy.

§ 3
Prostředky k dosažení stanovených cílů Sdružení
 1. Sdružení chce dosáhnout stanovených cílů duchovními a materiálními prostředky, které jsou uvedeny v odstavcích 2 a 3.
 2. K těmto duchovním prostředkům patří3:
  1. akce
  2. schůze a shromáždění
  3. přednášky
  4. zpracování, podpora a realizace projektů
  5. vnitřní a vnější komunikace, přičemž zde hraje důležitou roli internet
  6. publikace
 3. Potřebné materiální prostředky Sdružení získává pomocí4:
  1. darů a dobrovolných příspěvků a úrokových výnosů
  2. výtěžků z jednotlivých akcí
  3. vydáváním a prodejem publikací
  4. jiným druhem podpory…………
1 Např. v celém Rakousku, na území spolkové země XY nebo na území města/obce YZ
2 Zákon o spolcích vyžaduje jasný a vyčerpávající seznam účelu sdružení
3 Např. přednášky a schůzky, společenská setkání, turistické dny, diskusní večery, vydávání informačních letáků, zřízení knihovny
4 Kromě běžných vstupních poplatků a členských příspěvků přichází v úvahu např. výtěžky z akcí nebo jiné činnosti sdružení, darů, sbírek, závětí a jiných příspěvků.

 

§ 4
Druhy členství
 1. Členové Sdružení se dělí na řádné členy a členy bez hlasovacího práva.
 2. Řádným členem Sdružení se stává fyzická nebo právnická osoba, která zaplatí vstupní poplatek ve výši dřívějších 1.000,- rakouských šilinků, nyní 75,- EURO po změně měny v Rakousku (pro nové členy z nových členských zemí Evropské unie 25,- EURO) na vázané konto, určené pro ukončení provozu JE Temelín, na projektové konto Sdružení nebo eventuelně na nově vzniklé účty Sdružení u jiných bankovních institucí (např. v České republice; pak je vstupní poplatek ve výší 1.000,- Kč, přičemž tyto finanční prostředky budou po ukončení provozu jaderné elektrárny Temelín v souladu se stanovami Sdružení v plné výši použity v České republice). Uchazeč o členství se také připojí do akce "Gemeinsam für Sonne und Freiheit", podílí se na práci Sdružení, potvrdí své členství písemně, je přijat minimálně dvoutřetinovou většinou předsednictva Sdružení. Původní číslo účtu, na němž se nachází vázané konto Sdružení, je: 2001-04-27 u Raiba Sandl (BLZ 34 548), po bankovní fúzi v okrese Freistadt v roce 2006 platí číslo účtu 2.727.048 (BLZ 34110).
 3. Za členy Sdružení bez hlasovacího práva jsou považováni ti, kteří se zaplacením výše zmíněného vstupního poplatku připojí do akce "Gemeinsam für Sonne und Freiheit", toto neučinili anonymně a nejsou řádnými členy Sdružení. Nemají žádné další povinnosti, ale mají právo být po plné realizaci akce, tedy po definitivním odstavení jaderné elektrárny Temelín, konzultováni, přičemž jim náleží hlasovací právo.

Projektově vázané platby jsou možné v libovolné výši. Na přání plátce (dárce) je také kdykoliv možné převést již provedenou platbu na platbu projektově vázanou. Přehledy dárců jsou vedeny transparentně.

§ 5
Vznik a zánik členství
 1. Členy Sdružení se mohou stát fyzické i právnické osoby
 2. O přijetí řádných členů rozhoduje předsednictvo dvoutřetinovou většinou hlasů. Přijetí člena může být zamítnuto bez udání důvodu.
 3. Členství zaniká úmrtím, u právnických osob jejich zánikem, dále dobrovolným odchodem nebo vyloučením - takto uvolněné prostředky budou použity s dvoutřetinovým souhlasem předsednictva k projektově vázaným účelům.
 4. K ukončení členství ve Sdružení může dojít okamžitě. Ukončení členství musí být sděleno představenstvu písemně, přičemž je směrodatné datum takového podání na poště.
 5. Klasický členský poplatek neexistuje, tedy člen nemůže být vyloučen na základě jeho neuhrazení.
 6. Předsednictvo může vyloučit řádného člena ze Sdružení na základě hrubého porušení členských povinností nebo nečestného chování.
§ 6
Práva a povinnosti členů
 1. Členové jsou oprávněni účastnit se všech akcí Sdružení a využívat jeho zařízení/infrastrukturu. Hlasovací právo na valné hromadě Sdružení, stejně jako aktivní a pasivní volební právo však náleží pouze řádným členům Sdružení.
 2. Členové jsou povinni podporovat dle svých možností cíle Sdružení a zdržet se všeho, co by poškozovalo prestiž a cíle Sdružení. Dále musí dbát stanov Sdružení a rozhodnutí orgánů Sdružení.
§ 7
Orgány Sdružení

Orgány Sdružení jsou valná hromada (§ 8), předsednictvo (§ 9 a § 10), revizory účtů (§ 11) a rozhodčí soud (§ 12).

§ 8
Valná hromada a její úkoly
 1. Řádná valná hromada se koná jednou za dva roky.
 2. Mimořádná valná hromada se koná na základě rozhodnutí předsednictva, řádné valné hromady, nebo na písemně odůvodněnou žádost minimálně jedné desetiny členů Sdružení, kteří jsou oprávněni hlasovat, nebo na žádost revizorů účtů (§ 11), a to do 4 týdnů.
 3. Na řádnou i mimořádnou valnou hromadu jsou všichni řádní členové Sdružení písemně pozváni minimálně dva týdny před jejím konáním, přičemž je vždy směrodatné datum podání písemné pozvánky na poště. Každý člen má však právo požádat písemným prohlášením, předaným předsednictvu, o nedoručování písemných pozvánek na valné hromady poštou, pokud koordinace mezi jednotlivými členy Sdružení elektronickou poštou (e-mailem) funguje ke spokojenosti všech zúčastněných. Určující je opět datum odeslání, přičemž poslání e-mailu pro zajištění transparentnosti takových pozvánek probíhá tak, aby všem zúčastněným byli patrní adresáti této elektronické pozvánky. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat program jejího jednání. Valnou hromadu svolává předseda/předsedkyně Sdružení, pokud to není možné, pak jeho zástupce/zástupkyně, eventuálně kdokoli z předsednictva, koho k tomu nejméně dvoutřetinovou většinou předsednictvo zmocní.
 4. Podněty na valnou hromadu mohou řádní členové Sdružení podávat písemně jednateli/jednatelce, eventuálně jeho zástupci/zástupkyni, nebo prostřednictvím e-mailu (v tom případě kompletnímu předsednictvu), a to nejpozději tři dni před jejím konáním.
 5. Platná usnesení - s výjimkou usnesení o svolání mimořádné valné hromady - mohou být zanesena pouze k bodům v rámci programu jednání, přičemž je možné, aby členové předsednictva i v průběhu valné hromady písemně podali podněty nebo změny jako neodkladné návrhy do programu jednání. Valná hromada však musí takové návrhy potvrdit většinovým hlasováním jako neodkladné.
 6. Právo na účast při valné hromadě mají všichni členové Sdružení. Hlasovací právo však mají pouze řádní členové Sdružení, přičemž každému členovi náleží jeden hlas. Právnické osoby mohou být zastoupeny zplnomocněnou osobou. Předání hlasovacího práva jinému členu formou písemné plné moci je možné.
 7. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna polovina členů oprávněných hlasovat, resp. jejich zástupců (odstavec 6). Pokud není valná hromada ve stanovenou hodinu usnášeníschopná, koná se valná hromada o půl hodiny později, a to se stejným programem jednání - tato valná hromada je pak usnášeníschopná bez ohledu na počet účastníků.
 8. Volby a usnesení valné hromady probíhají, pokud není stanovami určeno jinak, prostou nadpoloviční většinou hlasů. Usnesení, kterými se mění stanovy nebo se ruší Sdružení, však vyžadují dvoutřetinovou většinu odevzdaných platných hlasů.
 9. Valné hromadě předsedá předseda Sdružení, pokud to není možné, jeho zástupce. Pokud se ani zástupce předsedy nemůže ujmout vedení valné hromady, předsedá valné hromadě nejstarší člen předsednictva Sdružení. Předsedání valné hromady může předsednictvo ale také zmocnit někoho z vlastních řad dvoutřetinovou většinou.
 1. Valné hromadě jsou vyhrazeny následující úkoly:
  1. přijetí a schvalování výroční zprávy a účetní uzávěrky.
  2. usnesení o rozpočtu.
  3. volba, stanovení a odvolání členů předsednictva a revizorů účtů, schvalování právních úkonů mezi členy představenstva, event. revizorem účtů a Sdružením
  4. odvolání předsednictva
  5. usnesení o změnách stanov a dobrovolném zániku Sdružení
  6. konzultace jiných otázek, které jsou na programu jednání
  7. pozdější schválení kooptace prostřednictvím předsednictva.
  8. ustavení dceřinného sdružení (§ 1/3)
§ 9
Předsednictvo
 1. Předsednictvo se skládá minimálně ze šesti členů, a to z předsedy nebo předsedkyně a jeho zástupce/zástupkyně, z jednatele/jednatelky a jeho zástupce/zástupkyně, z hospodáře/hospodářky jeho zástupce/zástupkyně. Představenstvo může tvořit i více členů než šest.
 2. Předsednictvo je voleno valnou hromadou. Předsednictvo má v případě odstoupení zvoleného člena nebo revizora účtů právo kooptovat na jeho místo jiného volitelného člena, k čemuž je nutné dodatečné schválení následující valnou hromadou. Pokud se předsednictvo kooptací nového člena nedoplní a zůstane na nepředvídatelně dlouhou dobu nekompletní, je revizor účtů povinen neprodleně svolat mimořádnou valnou hromadu za účelem nové volby předsednictva. Pokud by i revizoři účtů byli jednání neschopný nebo nepřítomný, je každý řádný člen Sdružení oprávněn požadovat ustanovení kurátora, který neprodleně svolá mimořádnou valnou hromadu.
 3. Funkční období předsednictva a revizorů účtů činí dva roky. Znovuzvolení stejného je možné.
 4. Předsednictvo je svoláváno předsedou/předsedkyní sdružení, popř. jeho zástupcem/ zástupkyní, písemně, elektronickou poštou nebo ústně, nejméně jednou ročně. Pokud ani zástupce předsedy Sdružení nemůže předsednictvo svolat, smí jej svolat kterýkoli řádný člen předsednictva.
 5. Předsednictvo je usnášeníschopné, pokud byli pozváni všichni jeho členové a je přítomna minimálně polovina jeho členů.
 6. Předsednictvo přijímá svá usnesení, pokud není ustanoveno jinak, prostou nadpoloviční většinou. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy předsednictva.
 7. Předsednictvu předsedá předseda/předsedkyně, pokud to není možné, pak jeho/její zástupce. Pokud ani zástupce nemůže předsedat předsednictvu, přísluší toto právo nejstaršímu členu předsednictva, případně může předsednictvo kohokoliv ze svých řad k tomu zmocnit alespoň dvoutřetinovou většinou.
 8. S výjimkou úmrtí nebo uplynutí funkčního období (odstavec 3) zaniká funkce člena předsednictva jeho odvoláním (odstavec 9) nebo jeho odstoupením (odstavec 10).
 9. Valná hromada může kdykoli odvolat celé předsednictvo nebo jeho jednotlivé členy. Odvolání předsednictva vstupuje v platnost ustanovením nového předsednictva, resp. jednotlivých členů předsednictva.
 10. Členové předsednictva mohou kdykoli oznámit písemným prohlášením své odstoupení. Prohlášení o odstoupení musí být předloženo předsednictvu, v případě odstoupení celého předsednictva valné hromadě. Odstoupení jednotlivých členů předsednictva nebo celého předsednictva vstupuje v platnost až zvolením, popř. kooptací (odstavec 2) jejich/jeho nástupců.
§ 10
Okruh úkolů předsednictva a jeho členů
 1. Předsednictvu náleží vedení Sdružení. Připadají mu všechny úkoly, které nejsou stanovami určeny jiným orgánům Sdružení. Do jeho oblasti působnosti patří především následující záležitosti:
  1. vytváření ročního rozpočtu, dále zhotovení výroční zprávy a roční uzávěrky
  2. příprava valných hromad
  3. svolání řádných a mimořádných valných hromad
  4. správa jmění Sdružení
  5. přijetí a odvolání členů Sdružení
  6. schvalování projektů dvoutřetinovou většinou hlasů
 1. Předseda/předsedkyně zastupuje Sdružení navenek. Písemné dokumenty Sdružení vyžadují podpis předsedy/předsedkyně nebo jednatele/jednatelky, v případě finančních záležitostí (majetkových dispozic) podpis předsedy/předsedkyně a hospodáře/hospodářky. Platnost právních úkonů mezi členy předsednictva a Sdružením schvaluje valná hromada.
 2. Plnou právní moc, která umožňuje zastupovat Sdružení navenek nebo za Sdružení jednat, mohou podat pouze funkcionáři, uvedení v odstavci 1.
 3. Při nebezpečí z prodlení je předseda/předsedkyně oprávněn(a) na vlastní zodpovědnost samostatně vydávat nařízení i v těch náležitostech, které jinak spadají do kompetence valné hromady nebo předsednictva Sdružení. Tato nařízení však vyžadují dodatečné schválení příslušným orgánem Sdružení.
 4. Předseda/předsedkyně předsedá valné hromadě a předsednictvu Sdružení.
 5. Jednatel/jednatelka podporuje předsedu/předsedkyni sdružení ve vedení činnosti Sdružení. Jednatel/jednatelka pořizuje zápisy z valné hromady a jednání předsednictva.
 6. Hospodář/hospodářka odpovídá za řádné hospodaření Sdružení.
 7. V případě nepřítomnosti zastupují předsedu/předsedkyni, jednatele/jednatelku a hospodáře/hospodářku jejich zástupci, pokud je více zástupců a nedošlo ke konsensu, zastupuje vždy po poradě jako další zvolený člen předsednictva.
§ 11
Revizoři účtů
 1. Dva revizoři účtů Sdružení (případně více), jsou voleni valnou hromadu na dobu dvou let. Jejich znovuzvolení je možné. Revizoři účtů nemusí být členy Sdružení.
 2. Revizorům účtů náleží provádění průběžných kontrol hospodaření Sdružení a ověření účetní uzávěrky. O výsledku ověření účetní uzávěrky revizoři účtů informují valnou hromadu Sdružení.
§ 12
Rozhodčí soud Sdružení
 1. Pro urovnání sporů, vzniklých z poměrů Sdružení, je určen interní rozhodčí soud Sdružení.
 2. Rozhodčí soud tvoří tři řádní členové Sdružení. Je vytvořen tak, že každá strana sporu navrhne předsednictvu jednoho rozhodčího soudce. Na výzvu předsednictva do sedmi dnů od jmenování prvního soudce jmenuje v průběhu následujících 14 dnů i druhá strana sporu svého rozhodčího soudce. Poté, co předsednictvo Sdružení vezme jmenované rozhodčí soudce na vědomí, zvolí oba jmenovaní rozhodčí soudci do 14 dnů třetího řádného člena Sdružení předsedou rozhodčího soudu. Při rovnosti hlasů rozhoduje mezi členy rozhodčího soudu los.
 3. Rozhodčí soud vydává svá rozhodnutí za přítomnosti všech jeho členů většinou hlasů. Rozhodčí soud rozhoduje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jeho rozhodnutí jsou uvnitř Sdružení konečná.
§ 13
Zánik Sdružení
 1. O dobrovolném zániku může být rozhodnuto pouze na mimořádné valné hromadě k tomuto účelu svolané, a to dvoutřetinovou většinou hlasů.
 2. Tato mimořádná valná hromada musí rozhodnout také o likvidaci. Především tato valná hromada musí svolat likvidační komisi a přijmout usnesení o tom, komu bude poté, co bude zcela jisté, že Temelín s konečnou platností nebude využíván jako jaderná elektrárna (což neplatí např. při pouhé konzervaci elektrárny), předán majetek Sdružení. Likvidační komise se skládá z rakouských nebo českých politiků, kteří byli řádnými členy Sdružení, nebo členy tohoto Sdružení bez hlasovacího práva, a je oprávněna otevřít vázaný účet. Tyto minimálně tři osoby, které zastupují alespoň tři různá politická uskupení, nesmějí být zároveň členy předsednictva Sdružení, potřebují však jeho souhlas. Jmění Sdružení by mělo být rozděleno stejným dílem a investováno v rakouské dárcovské obci a v české partnerské obci na podporu obnovitelných zdrojů energie. Pokud v té době stále ještě nebude rakouskou dárcovskou obcí navázáno partnerství s žádnou českou obcí (Sdružení rádo pomůže se zprostředkováním kontaktů), bude polovina majetku, kterou dá rakouská dárcovská obec k dispozici, použita na jeden projekt v jižních Čechách, který vypracuje předsednictvo Sdružení, při jehož realizaci budou konzultováni především čeští členové Sdružení. V rakouské dárcovské obci nyní členové vypracovávají s podporou předsednictva Sdružení projekt, na který dostanou po souhlasu oprávněných politiků, a předsednictva Sdružení druhou polovinu částky, která přijde od jejich dárcovské obce. Peníze z těch dárcovských obcí, ve kterých nevzniknul žádný samostatný projekt, může být v případě souhlasu dotčených dárců věnován na projekt vypracovaný předsednictvem Sdružení. Předtím je však nutno předložit předsednictvu Sdružení o každém jednotlivém projektu písemnou zprávu. Roční úrokové zisky a anonymní dary budou poskytnuty na jeden z projektů, schválených předsednictvem Sdružení. Všechny příjmy peněz jsou průběžně zveřejňovány na internetu (na přání mohou být anonymní). Internet je důležitým prostředkem komunikace mezi členy Sdružení.
 3. V případě, že odstavení jaderné elektrárny Temelín bude dlouhodobě v nedohlednu, bude možné vložit kapitál vázaného účtu jako podíl na projekt zabývající se obnovitelnými energetickými zdroji, který jednomyslně vybere předsednictvo Sdružení. Přitom musí být hodnota kapitálu garantována (viz § 1).
 4. V případě těžké havárie v jaderné elektrárně Temelín budou v případě potřeby finance vázaného konta poskytnuty všeobecně prospěšnému pomocnému projektu v příslušné dárcovské zemi. V takovém případě činí rozhodnutí předsednictvo Sdružení.
 5. Poslední předsednictvo Sdružení je podle rakouského práva povinno písemně ohlásit dobrovolný zánik Sdružení do 4 týdnů příslušnému Okresnímu hejtmanství (Bezirkshauptmannschaft) a ředitelství spolkové policie v Rakousku (Bundespolizeidirektion).

Jednomyslně schváleno valnou hromadou ve Věžovaté Pláni dne 10.3.2007.

 

Přihlášku do Sdružení stáhnete zde